Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

D12 Danışmanlık Eğitim ve Risk Yönetim Tic. Ltd. Şti. (“D12 Danışmanlık”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda D12 Danışmanlık’a özgeçmiş (CV) ve ilgili bilgilerini iletmiş olan gerçek kişiler (“Müşteri Çalışan Adayı”) bakımından kişisel verileri toplama, işleme, aktarma, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan                          D12 Danışmanlık Eğitim ve Risk Yönetim Tic. Ltd. Şti.

Adres                           Nispetiye Cad. Ece Apt. Bina No:51 C Blok Daire:28 Etiler, Beşiktaş-İstanbul

Vergi Kimlik No          9980752440 / Beşiktaş VD.

Mersis No                    8972892362679604

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, D12 Danışmanlık tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, D12 Danışmanlık adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; müşterilerimiz/işverenler ile işe alım ve yerleştirme hizmetinin yerine getirilmesi, çalışan adayının profiline uygun yeni iş ilanları ile ilgili bilgilendirilmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan bilgilendirme, tanıtım, ürün, kampanya, promosyon vb. hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesi için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, insan kaynağı yönetiminin şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla işlenmekte veya işlenmesi için yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) aktarılmaktadır.

D12 Danışmanlık olarak, veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, e-mail, telefon görüşmeleri, fiziksel olarak karşı karşıya gelerek yapılan görüşmeler, MS Teams, Zoom, Meet vb. tüm online çevrimiçi görüşmeler, ses, video ve görsel kayıtlar, her türlü ilgili bilgi formları, açık rıza onay formları, anketler, iş başvuru formları, özgeçmiş (CV) paylaşımları, kariyer.net, secretcv.com ve bunlara benzer tüm iş arama web siteleri, Linkedin vb. tüm sosyal medya uygulamaları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları, tüm elektronik kanallar aracılığı ile ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya her türlü kanallar aracılığı; açık rızanız ile sınırlı olarak ya da 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; D12 Danışmanlık, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

D12 Danışmanlık tarafından işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, partnerlerimize, müşterilerimize/işverenlere, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanuni gereklilikler halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, açık rızanıza istinaden veri sorumlusu tarafından istihdam edilecek personel bulunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilen müşterilere/işverenlere; işe alım ve yerleştirme hizmetinin yerine getirilmesi, işin bir parçası olarak sizinle iletişim kurulması, size özel bilgiler, tanıtımlar, ürünler, kampanyalar, promosyonlar vb. hizmetlerin sunulması, anketler ve pazar araştırması gibi analizlerin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi, ilgili mevzuat veya iş sözleşmeniz uyarınca gerektiği şekilde, iş ve işin yürütülmesi ile ilgili diğer amaçlara yönelik olarak işlenmesi amacıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Ayrıca; 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 17. Maddesi uyarınca izinli Özel İstihdam Bürosu sıfatı ile faaliyetini yürütmekte olan ve buna bağlı olarak bir takım yükümlülükleri bulunan D12 Danışmanlık, işbu yükümlülükleri uyarınca, gerçekleştirdiği işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin olarak hizmet sunduğu müşterinin/işverenin SGK numarası ile işe yerleştirme yaptığı adayın TC Kimlik numarası, eğitim bilgileri ve işe giriş tarihini, bağlı olduğu İşkur Hizmet Merkezi’ne gerekli yasal raporlama ile bildirmek zorundadır. İşe yerleştirilme durumunda T.C. Kimlik numarası ile gerekli diğer bilgiler ve belgeler D12 Danışmanlık’a verilecek ve İŞKUR ile paylaşılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, D12 Danışmanlık adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, e-mail, telefon görüşmeleri, fiziksel olarak karşı karşıya gelerek yapılan görüşmeler, MS Teams, Zoom, Meet vb. tüm online çevrimiçi görüşmeler, ses, video  ve görsel kayıtlar, her türlü ilgili bilgi formları, açık rıza onay formları, anketler, iş başvuru formları, özgeçmiş (CV) paylaşımları, kariyer.net, secretcv.com ve bunlara benzer tüm iş arama web siteleri, Linkedin v.b. tüm sosyal medya uygulamaları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları, tüm elektronik kanallar aracılığı ile ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya her türlü kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz

D12 Danışmanlık, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda D12 Danışmanlık’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Örnekler

Kimlik Bilgileri

Ad-Soyad, TCKN, Pasaport No veya Geçici TCKN, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyet ve Medeni Hal, Uyruğu, Fotoğraf, Veri Sahibini Tanımlayabilecek Sair Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, E-Posta/SMS/ Mektup veya Sair Vasıtalar Aracılığıyla Tarafımıza İletişime Geçildiği Taktirde Elde Edilecek İletişim Bilgileri

Mezuniyet Bilgileri

Mezun Olunan Okul Adı, Bölümü, Mezuniyet Tarihi, Not Ortalaması vb.

İş Deneyimi Bilgileri

İstihdam Yeri, Görev Alınan Pozisyon, Pozisyon Değişiklikleri, Sorumluluklar, Hizmet Süresi, Kariyer Belirleme, Terfi Tarihleri, Mesleki Yeterlilik Bilgisi, Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Eğitim Bilgileri

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, Yabancı Dilde Uzmanlık (Dil Türü, Test Adı, Test Tarihi, Derece veya Puan, Geçerlilik Tarihi), İşle İlgili Eğitim Bilgileri (Tamamlanan Eğitimler, Kurs ve Sertifikalar)

Askerlik Bilgileri

Askerlik Hizmeti Yapılmış ise Derece, Hizmet Süresi, Hizmet Türü, Hizmet Branşı, Muafiyet Sebebi, Kıdemi, Kıdem Derecesi vb.

Sağlık Bilgileri

Kan grubu, Engellilik Bilgileri (Engelli Olunup Olunmadığı, Türü, Derecesi)

Kurum Üyeliği Bilgileri

Dernek ve Vakıf Üyeliklerine İlişkin Veriler

Diğer

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, maaş beklentisi, referans bilgileri vb

Sair diğer bilgiler

Özel Yetenekler, Hobiler vb.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11.Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde D12 Danışmanlık yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. D12 Danışmanlık’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda bilginize sunulmaktadır. Bu bağlamda D12 Danışmanlık, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Yukarıda detaylıca açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda: ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle D12 Danışmanlık’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede D12 Danışmanlık’a KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya ik@d12.com.tr adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

D12 Danışmanlık Eğitim ve Risk Yönetim Tic. Ltd. Şti.

E-posta            : ik@d12.com.tr

Web Sitesi       : www.d12.com.tr

Telefon            : 0 (212) 988 13 16

Posta Adresi    : Nispetiye Cad. Ece Apt. Bina No:51 C Blok Daire:28 Etiler, Beşiktaş-İstanbul

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu